User
Day Week Month All
No. User Nick Name AC Submit Ratio 代码重复率
251
刘洪伶
51.716%
53.51%
 
252
巴庆旺
50.966%
63.15%
 
253
张志
42.974%
54.64%
 
254
forever
41.454%
59.84%
 
255
刘克东
56.000%
68.01%
 
256
特别稳定的传送门
54.545%
63.74%
 
257
王朝辉
52.239%
50.31%
 
258
谭秀鹏
39.106%
62.66%
 
259
路亚丽
57.104%
71.36%
 
260
woshichichao
46.137%
40.27%
 
261
李长鸿
42.740%
46.53%
 
262
咏谦(Jack)
38.561%
71.48%
 
263
苗全胜
37.057%
64.53%
 
264
你爹地我渴了喝露水饿了吃蚂蚱
68.874%
34.75%
 
265
于航
68.874%
73.66%
 
266
张雪莲
64.000%
62.31%
 
267
万延鹏
40.232%
22.77%
 
268
刘岩升
38.590%
62.05%
 
269
张丽颖
48.478%
53.38%
 
270
范帅坤
42.857%
48.33%
 
271
王效杰
36.316%
65.81%
 
272
姜超
39.089%
50.15%
 
273
————————☺王峰☻————————
39.015%
60.09%
 
274
许琪
38.361%
69.17%
 
275
徐凯强
34.276%
52.7%
 
276
Brick
34.219%
30.66%
 
277
对你微笑,纯属礼貌。
32.081%
57.76%
 
278
刘磊
47.222%
73.34%
 
279
霍健
45.434%
49.82%
 
280
月月月月月月月月月月月piu piu piu piu piu~~
59.882%
72.16%
 
281
Monster.K
57.507%
46.15%
 
282
张旺
52.591%
59.88%
 
283
修士勇
43.562%
48.04%
 
284
我爱171_40号
42.292%
69.67%
 
285
姜淇瀚
22.506%
25.36%
 
286
CCL丶Taste
69.416%
52.02%
 
287
王锐茜
60.661%
68.84%
 
288
兰若珊
51.662%
49.59%
 
289
日暮途远#51747
50.882%
59.57%
 
290
孙晓虎
43.441%
52%
 
291
小二黑
41.649%
52.34%
 
292
王培培
39.530%
36.27%
 
293
齐昊
39.530%
65.27%
 
294
孙波
37.338%
69.78%
 
295
Sugar
45.372%
73.97%
 
296
王文康
34.126%
48.07%
 
297
李旭
55.402%
66.15%
 
298
刘天恩
55.096%
61.7%
 
299
潘文凤
52.632%
62.66%
 
300
魏苏
46.083%
74.93%
 
1-50 51-100 101-150 151-200